Niveli 3

Niveli 3 ofron mënyra praktike të dizajnimit të grupeve/seteve të simboleve, zhvillimit të tabelave të komunikimit, fondin e fjalëve si dhe për raportimin dhe planifikimin e përparimitr/progresit gjatë vlerësimit të rezultateve

Niveli 2

Niveli 2 shiqyrton procesin e vlerësimit, kornizat e ndryshme të vlerësimit, strategjitë për inkluzion/përfshirje gjatë përdorimit të kornizës SETT dhe zbatimin e aktiviteteve të KAA në klasë.

Niveli 1 - Bazat e KAA

Niveli 1 na prezanton me konceptin e KAA dhe mënyrën se si simbolet ndihmojnë njerëzit me aftësi të kufizuara të të folurit dhe gjuhës. Ai gjithashtu lë të kuptohet për përfshirjen e partnerëve të komunikimit dhe na drejton më tej në KAA.