Замислата е учесниците редоследно да се водат низ материјалите за обука за Аугментативна и алтернативна комуникација.

child on a quad bike

Добредојдовте на нашиот курс за Патоказ кон аугментативна и алтернативна комуникација (ААК)

Овие материјали се дадени на располагање на секое лице што им помага на мали деца со сериозни тешкотии во говорот и јазикот на кои им се потребни други методи на комуникација, од типот на симболи и асистивна технологија.

Ве повикуваме да ни се придружите без разлика дали сте наставник, терапевт, родител, личен асистент, давател на грижа или член на семејството.

Време за учење
Обуката е поделена во три нивоа. За поминување на секое ниво се потребни околу шест часа, при што нивото е поделно на низа тематски единици што содржат активности и квизови.

Целта на Нивоата е да ги потрекпат општите, средните и понапредните познавања и вештини за ААК, поврзани со Европската рамка на квалификации.

Цели

    Замислата е учесниците редоследно да се водат низ материјалите за обука за Аугментативна и алтернативна комуникација.

 Трите нивоа се надоврзуваат на многу елементарни познавања и вештини и преминуваат на Ниво 2 каде основните знаења и вештини може да се испробаат во пракса за извршување задачи.

   Најпосле, на третото Ниво може да се стекнат повеќе знаење за фактите, начелата, процесите и општите поими заедно со вештини за оценување, спроведување и прилагодување на патот кон ААК.

 

Избирање каде да се почне...

Во зависност колку сте сигурни во своите знаења во областа на Аугментатива на алтернативна комуникација (ААК) и асистивна технологија (АТ) , изберете го нивото од кое би сакале да почнете со учењето.

ЗНАЕЊА

 • Разбирање на развој на говор и јазик кај дете со типичен развој 
 • Познавање на видовите на ААК за првична употреба.  
 • Знаења за асистивните технологии за поттикнување комуникација.

ВЕШТИНИ

 • Првични искуства за начини на употреба на симболи за ААК со лицата на кои им е потребна помош при комуникација.
 • Примена на активности за ААК од други автори/извори
 • Основна употреба на асистивни технологии за да се поттикне комуникација.

ЗНАЕЊА

 • Препознавање на важноста на комуникациските партнери и семејството
 • Разбирање на влијанието на говорните и јазичните оштетувања (сензорни, физички и когнитивни)
 • Свесност за индивидуалните потреби на корисникот на AAC за цели на проценка

ВЕШТИНИ

 • Може да ги прилагоди асистивните технологии и презентацијата на симболи на табли и уреди
 • Поддржете ги активностите на AAC во рамките на секојдневниот живот на семејството и училишната програма
 • Прилагодете го AAC/AT на различни ситуации и кориснички вештини

ЗНАЕЊА

 • Имајте добро разбирање за тешкотиите во комуникацијата поврзани со употребата на AAK
 • Разберете го влијанието што низа физички, сензорни и когнитивни потешкотии го имаат врз учењето и прогресијата.
 • Може да ги идентификува и пријави потребите на детето со стратегии потребни за напредување

ВЕШТИНИ

 • Споделете знаење за дизајнот и креирањето на различни табли со вокабулар
 • Советувајте за употребата на АТ за различни стратегии и вештини
 • Спроведување и обука на другите.
 • Оценете го напредокот, известувајте и одговарајте на резултатите.


Модул 1 - Рана интервенција

Давањето поддршка во раното детство на децата со отстапувања во развојот и нивните семејства овозможува децата да имаат најдобар почеток во животот.

Улогата на раната интервенција е да ја подобри состојбата кај детето и да превенира појава на дополнителни тешкотии во развојот. Колку порано се почне, толку се поголеми шансите детето да напредува и да ги достигне развојните норми.

Овој модул е наменет за родителите, семејствата и сите блиски луѓе кои се важни за развојот на детето во неговите први години од животот (воспитувачки, негувателки итн.).


Модул 2 - Развој и отстапувања во говорот

Првите три години од животот, кога интензивно се развива мозокот, се клучни за развојот на јазично-говорните вештини. Овој модул ќе ви помогне да утврдите дали и кога да побарате стручен совет , но и кога е вистинско време за да започнете со логопедски третман со детето.


Модул 3 - Алтернативна и аугументативна комуникација

Децата кои се соочуваат со тешкотии во говор и комуникација многу често не се разбрани од врсниците и луѓето во нивното окружување, што може да претставува тешкотија за нивно активно учество во општеството. Овој модул нуди поддршка на семејствата кои не можат ефикасно со говор да комуницираат со своите деца и ќе ја подучат околината како да дадат поддршка при употреба на потпомогната комуникација.


Ниво еден

Ниво 1 не воведува во концептот на ААК и начинот на кој симболите им помагаат на лица со ограничени способности за говор и јазик. Дополнително го навестува вклучувањето на комуникациски партнери и не упатува понатаму кон ААК.

Ниво два

Ниво 2 ги разгледува процесот на проценка, различните рамки за проценка, стратегии за инклузија при користење на SETT рамката, и спроведувањето на ААК активности во училница.

Ниво три

Ниво 3 дава практични начини како да се дизајнираат комплети со симболи, како да се развиваат комуникациски табли, фонд на зборови, и за известување и планирање на напредокот со истовремено оценување на исходите.