Замислата е учесниците редоследно да се водат низ материјалите за обука за Аугментативна и алтернативна комуникација.

child on a quad bike

Добредојдовте на нашиот курс за Патеки кон аугментативна и алтернативна комуникација (ААК)

Овие материјали се дадени на располагање на секое лице што им помага на мали деца со сериозни тешкотии во говорот и јазикот на кои им се потребни други методи на комуникација, од типот на симболи и асистивна технологија.

Ве повикуваме да ни се придружите без разлика дали сте наставник, терапевт, родител, личен асистент, давател на грижа или член на семејството.

Study Times
Обуката е поделена во три нивоа. За поминување на секое ниво се потребни околу шест часа, при што нивото е поеделно на низа тематски единици што содржат активности и квизови.

Целта на Нивоата е да ги потрекпат општите, средните и понапредните познавања и вештини за ААК, поврзани со European Qualification Framework.

Objectives

   The aim is to guide participants through the Augmentative and Alternative Communication training materials in a sequential manner.   

Замислата е учесниците редоследно да се водат низ материјалите за обука за Аугментативна и алтернативна комуникација.

 

Трите нивоа се надоврзуваат на многу елементарни познавања и вештини и преминуваат на Ниво 2 каде основните знаења и вештини може да се испробаат во пракса за извршување задачи.   

Најпосле, на третото Ниво може да се стекнат повеќе знаење за фактите, начелата, процесите и општите поими заедно со вештини за оценување, спроведување и прилагодување на патот кон ААК.

 

Choosing where to start ...

Depending on your level of Augmentative and Alternative Communication (AAC) and Assistive Technology (AT) confidence, choose the level at which you would like to start learning.

Knowledge

 • Understanding of a typical child’s speech and language development
 • Awareness of the types of AAC available for initial use.  
 • Knowledge of Assistive Technologies provided to encourage communication.

Skills

 • Initial experience of how to use AAC symbols with those who require aided communication.
 • Use of AAC activities provided by others
 • Basic use of Assistive Technologies provided to encourage communication.

Knowledge

 • Recognition of the importance of communication partners and family
 • Understanding of the impact of speech and language impairments (sensory, physical and cognitive)
 • Awareness of individual AAC user needs for assessment purposes

Skills

 • Able to adapt Assistive Technologies and symbol presentation on boards and devices
 • Support AAC activities within the family’s daily life and school curriculum
 • Customise AAC/AT to different situations and user skills

Knowledge

 • Have a good understanding of communication difficulties related to the use of AAC
 • Understand the impact that a range of co-occurring physical, sensory and cognitive difficulties have on learning and progression.
 • Able to Identify and report child’s needs with strategies required for progression

Skills

 • Share knowledge about the design and creation of different vocabulary boards
 • Advise about AT use for different strategies and skills
 • Implement and train others.
 • Evaluate progress, report and respond to outcomes.


Help with Search courses

Ниво еден

This course introduces the concept of AAC and how symbols can help those with limited or no speech and language skills.  It touches on the involvement of communication partners and setting out on the AAC journey. 

Ниво два

This level explores the process of assessment, different frameworks, strategies for inclusion using the SETT Framework and the provision of classroom activities that reflect the use of AAC.

Третото ниво

Level 3 provides practical ways of designing symbol sets, developing communication boards, vocabularies, reporting and planning for progression whilst evaluating outcomes.