Замислата е учесниците редоследно да се водат низ материјалите за обука за Аугментативна и алтернативна комуникација.

child on a quad bike

Добредојдовте на нашиот курс за Патоказ кон аугментативна и алтернативна комуникација (ААК)

Овие материјали се дадени на располагање на секое лице што им помага на мали деца со сериозни тешкотии во говорот и јазикот на кои им се потребни други методи на комуникација, од типот на симболи и асистивна технологија.

Ве повикуваме да ни се придружите без разлика дали сте наставник, терапевт, родител, личен асистент, давател на грижа или член на семејството.

Време за учење
Обуката е поделена во три нивоа. За поминување на секое ниво се потребни околу шест часа, при што нивото е поделно на низа тематски единици што содржат активности и квизови.

Целта на Нивоата е да ги потрекпат општите, средните и понапредните познавања и вештини за ААК, поврзани со Европската рамка на квалификации.

Цели

    Замислата е учесниците редоследно да се водат низ материјалите за обука за Аугментативна и алтернативна комуникација.

 Трите нивоа се надоврзуваат на многу елементарни познавања и вештини и преминуваат на Ниво 2 каде основните знаења и вештини може да се испробаат во пракса за извршување задачи.

   Најпосле, на третото Ниво може да се стекнат повеќе знаење за фактите, начелата, процесите и општите поими заедно со вештини за оценување, спроведување и прилагодување на патот кон ААК.

 

Избирање каде да се почне...

Во зависност колку сте сигурни во своите знаења во областа на Аугментатива на алтернативна комуникација (ААК) и асистивна технологија (АТ) , изберете го нивото од кое би сакале да почнете со учењето.

ЗНАЕЊА

 • Разбирање на развој на говор и јазик кај дете со типичен развој 
 • Познавање на видовите на ААК за првична употреба.  
 • Знаења за асистивните технологии за поттикнување комуникација.

ВЕШТИНИ

 • Првични искуства за начини на употреба на симболи за ААК со лицата на кои им е потребна помош при комуникација.
 • Примена на активности за ААК од други автори/извори
 • Основна употреба на асистивни технологии за да се поттикне комуникација.

Knowledge

 • Recognition of the importance of communication partners and family
 • Understanding of the impact of speech and language impairments (sensory, physical and cognitive)
 • Awareness of individual AAC user needs for assessment purposes

Skills

 • Able to adapt Assistive Technologies and symbol presentation on boards and devices
 • Support AAC activities within the family’s daily life and school curriculum
 • Customise AAC/AT to different situations and user skills

Knowledge

 • Have a good understanding of communication difficulties related to the use of AAC
 • Understand the impact that a range of co-occurring physical, sensory and cognitive difficulties have on learning and progression.
 • Able to Identify and report child’s needs with strategies required for progression

Skills

 • Share knowledge about the design and creation of different vocabulary boards
 • Advise about AT use for different strategies and skills
 • Implement and train others.
 • Evaluate progress, report and respond to outcomes.


Help with Search courses

Ниво еден

Ниво 1 не воведува во концептот на ААК и начинот на кој симболите им помагаат на лица со ограничени способности за говор и јазик. Дополнително го навестува вклучувањето на комуникациски партнери и не упатува понатаму кон ААК.

Ниво два

Ниво 2 ги разгледува процесот на проценка, различните рамки за проценка, стратегии за инклузија при користење на SETT рамката, и спроведувањето на ААК активности во училница.

Ниво три

Ниво 3 дава практични начини како да се дизајнираат комплети со симболи, како да се развиваат комуникациски табли, фонд на зборови, и за известување и планирање на напредокот со истовремено оценување на исходите.