Замислата е учесниците редоследно да се водат низ материјалите за обука за Аугментативна и алтернативна комуникација.

child on a quad bike

Добредојдовте на нашиот курс за Патоказ кон аугментативна и алтернативна комуникација (ААК)

Овие материјали се дадени на располагање на секое лице што им помага на мали деца со сериозни тешкотии во говорот и јазикот на кои им се потребни други методи на комуникација, од типот на симболи и асистивна технологија.

Ве повикуваме да ни се придружите без разлика дали сте наставник, терапевт, родител, личен асистент, давател на грижа или член на семејството.

Време за учење
Обуката е поделена во три нивоа. За поминување на секое ниво се потребни околу шест часа, при што нивото е поделно на низа тематски единици што содржат активности и квизови.

Целта на Нивоата е да ги потрекпат општите, средните и понапредните познавања и вештини за ААК, поврзани со Европската рамка на квалификации.

Цели

    Замислата е учесниците редоследно да се водат низ материјалите за обука за Аугментативна и алтернативна комуникација.

 Трите нивоа се надоврзуваат на многу елементарни познавања и вештини и преминуваат на Ниво 2 каде основните знаења и вештини може да се испробаат во пракса за извршување задачи.

   Најпосле, на третото Ниво може да се стекнат повеќе знаење за фактите, начелата, процесите и општите поими заедно со вештини за оценување, спроведување и прилагодување на патот кон ААК.

 

Избирање каде да се почне ...

Во зависност колку сте сигурни во своите знаења во областа на Аугментатива на алтернативна комуникација (ААК) и асистивна технологија (АТ) , изберете го нивото од кое би сакале да почнете со учењето.

ЗНАЕЊА

 • Разбирање на развој на говор и јазик кај дете со типичен развој 
 • Познавање на видовите на ААК за првична употреба.  
 • Знаења за асистивните технологии за поттикнување комуникација.

ВЕШТИНИ

 • Првични искуства за начини на употреба на симболи за ААК со лицата на кои им е потребна помош при комуникација.
 • Примена на активности за ААК од други автори/извори
 • Основна употреба на асистивни технологии за да се поттикне комуникација.

Knowledge

 • Recognition of the importance of communication partners and family
 • Understanding of the impact of speech and language impairments (sensory, physical and cognitive)
 • Awareness of individual AAC user needs for assessment purposes

Skills

 • Able to adapt Assistive Technologies and symbol presentation on boards and devices
 • Support AAC activities within the family’s daily life and school curriculum
 • Customise AAC/AT to different situations and user skills

Knowledge

 • Have a good understanding of communication difficulties related to the use of AAC
 • Understand the impact that a range of co-occurring physical, sensory and cognitive difficulties have on learning and progression.
 • Able to Identify and report child’s needs with strategies required for progression

Skills

 • Share knowledge about the design and creation of different vocabulary boards
 • Advise about AT use for different strategies and skills
 • Implement and train others.
 • Evaluate progress, report and respond to outcomes.


Help with Search courses

Ниво еден

This course introduces the concept of AAC and how symbols can help those with limited or no speech and language skills.  It touches on the involvement of communication partners and setting out on the AAC journey. 

Ниво два

This level explores the process of assessment, different frameworks, strategies for inclusion using the SETT Framework and the provision of classroom activities that reflect the use of AAC.

Ниво три

Ниво 3 дава практични начини како да се дизајнираат комплети со симболи, како да се развиваат комуникациски табли, фонд на зборови, и за известување и планирање на напредокот со истовремено оценување на исходите.