Niveli 3

Ниво 3 дава практични начини како да се дизајнираат комплети со симболи, како да се развиваат комуникациски табли, фонд на зборови, и за известување и планирање на напредокот со истовремено оценување на исходите.

Niveli 2

Ниво 2 ги разгледува процесот на проценка, различните рамки за проценка, стратегии за инклузија при користење на SETT рамката, и спроведувањето на ААК активности во училница.

Niveli 1 - Bazat e KAA

Ниво 1 не воведува во концептот на ААК и начинот на кој симболите им помагаат на лица со ограничени способности за говор и јазик. Дополнително го навестува вклучувањето на комуникациски партнери и не упатува понатаму кон ААК.