Moduli imaju za cilj da vam pomognu da istražite kako piktografski simboli, koji se koriste kao podrška u komunikaciji, mogu pomoći u strategijama rane intervencije pri radu sa malom decom koja ne govore ili imaju teškoće u govoru i jeziku ili teškoće u opismenjavanju. Razmotrićemo aspekte totalne komunikacije, poput multimodalnih metoda, uzimajući struktuiran pristup zasnovan na socijalnom modelu ometenosti.

Napomena: Google Chrome je preporučeni pretraživač za ovaj trening.  Selektujte Ctrl+P (Command-P) ako želite da štampate bilo koju stranicu.

Više informacija o ciljevima učenja, polaznicima i sadržaju
Help with Search courses

Modul 1

U ovom modulu ćemo se upoznati sa konceptom AAK. Videćemo kako simboli mogu pomoći deci koja imaju teškoće u govoru i jeziku. Govorićemo o dizajnu simbola, njihovom odabiru i krenućemo na uzbudljivo AAK putovanje.

Modul 2

Ovaj modul istražuje proces procene, strategije za uključivanje pomoću SETT okvira i pružanje individualizovanog izveštaja sa isticanjem ključnih pitanja koja pomažu u primeni. 

Modul 3

Ovaj modul uvodi AAK u učionicu sa aktivnostima u kojima se koristi, od pojedinačnih poruka do kreiranja komunikacijske table i planiranja napredovanja.